I’m really enjoying the book Infomocracy by Malka Older.